KlubistPõltsamaa Viskiklubi põhikiri

1. Üldsätted
1.1. Klubi nimi on PÕLTSAMAA VISKIKLUBI, rahvusvahelises suhtlemises PÕLTSAMAA WHISKEY CLUB.
1.2. Klubi tegevuse eesmärgiks on:
* Kõige viskikultuuriga seonduva teadvustamine ja teavitamine;
* Laiendada oma liikmete vaimset silmaringi väljaspool nende igapäevast tegevust.
1.3. Põltsamaa Viskiklubi on mittepoliitiline ja mitteusuline liikumine.
1.4. Põltsamaa Viskiklubi tegevus rajaneb demokraatia põhimõtetel, liikmete omaalgatusel ja ühistegevusel, juhtorganite valitavusel alt üles ja valitud juhtide aruandlusel klubi liikmete ees.
1.5. Põltsamaa Viskiklubi on põhieesmärgi saavutamisel suunatud tegevusega tulu mittetaotlev juriidiline isik. Klubil on õigus avada ja sulgeda kontosid krediidiasutustes ning teostada finantsoperatsioone.
1.6. Põltsamaa Viskiklubi on vaba algatuse alusel asutatud iseseisev mittetulundusühing, mis juhindub oma tegevuses käesolevast põhikirjast, mittetulundusühingute seadusest ja teistest Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.
1.7. Klubil on oma sümboolika ja tal on selle kasutamise ja käsutamise ainuõigus.
1.8. Klubi aadress on: Kannikese 32 , Põltsamaa, 48106, Jõgeva mk., Eesti.

2. Klubi põhieesmärkide täitmise kindlustamine
Põhieesmärgi saavutamiseks on klubil õigus rahaliste vahendite hankimise eesmärgil viia läbi tasulisi kultuuriüritusi, võtta vastu rahalisi ning varalisi annetusi ja eraldisi, anda kasutamiseks klubi ruume ja vahendeid, teostada tehinguid klubi kasutuses ja omanduses oleva ning tema põhieesmärgi saavutamiseks vajaliku varaga. Samuti arendab klubi koostööd teiste huvialaorganisatsioonidega, piirkondlike omavalitsustega, firmadega ja üksikisikutega nii kodu- kui välismaal.

3. Klubi ja liikmeskond
3.1. Klubi liikmeks võib saada meesisik, kes on huvitatud viskist, viskikultuuri tundmaõppimisest ja vabaaja veetmisest. Uue liikme vastuvõtmine klubisse toimub klubi ühe liikme ettepanekul, mis esitatakse klubi liikmeskonnale koos kandidaadi andmetega peale ühekordset osalemist klubi koosolekul. Kandidaat võetakse klubisse vastu vaid üksmeelse salajase hääletuse tulemuse korral.
3.2. Kui klubi liige soovib klubist lahkuda, peab ta sellest kirjalikult klubi juhatusele teatama. Juhatus teatab liikme lahkumisest järgmisel klubi koosolekul. Klubist lahkujal peab olema tasutud antud arvestusperioodi liikmemaks.
3.3. Klubi koosolek võib klubist välja arvata liikme, kes on rikkunud klubi põhikirja nõudeid või käitunud klubi liikmele sobimatult.
3.4. Kui klubi liige on ilma mõjuva põhjuseta puudunud arvestusperioodil enam kui pooltest klubi koosolekutest, peab klubi koosolek ta klubist välja arvama. Kui klubi liige osaleb mõne teise viskiklubi või samalaadse klubi koosolekul, arvestatakse see kohalolekuks.
3.5. Klubi liige maksab liikmemaksu, mille suuruse määrab klubi koosolek. Maksude maksmine toimub klubi poolt kehtestatud korras.

4. Klubi liikmete õigused
Klubi liikmetel on õigus:
4.1. Osaleda klubi tegevuses selle põhieesmärkide ja ülesannete täitmisele kaasaaitamiseks.
4.2. Osaleda hääleõiguslikuna koosolekute töös ning valida ja olla valitud põhikirjas sätestatud korras klubi valitavatesse organitesse.
4.3. Esitada arupärimisi ja ettepanekuid klubi valitavate organite tegevuse kohta ning saada klubi tegevusest teda huvitavat informatsiooni.
4.5. Lahkuda klubi liikmeskonnast.

5. Klubi liikmete kohustused
Klubi liikmed on kohustatud:
5.1. Järgima klubi põhikirja ning teisi valitud organite poolt oma pädevuse piires kehtestatud akte ning ettekirjutusi.
5.2. Osalema korraliste ja erakorraliste koosolekute ning valitavatesse organitesse kuulumisel nende töös.
5.3. Tasuma õigeaegselt klubis kehtivaid makse.
5.4. Kasutama heaperemehelikult klubi vara.
5.5. Raskes või segases eluolukorras mitte unustama, et ta on PÕLTSAMAA VISKIKLUBI LIIGE, ning käituma vastavalt sellele väärikalt, rahulikult, vaoshoitult.

6. Klubi juhatus
6.1 Klubi juhib ning esindab juhatus, kuhu kuulub kaks inimest. Juhatus valitakse viieks aastaks.
6.2 Muudatuste tegemise juhatuse koosseisu otsustab üldkoosolek. Üldkoosolek võib juhatuse tagasi kutsuda üksnes mõjuvatel põhjustel, milleks on eelkõige kohustuste täitmata jätmine või muul viisil Ühingu huvide oluline kahjustamine. Juhatuse liige võib ennast taandada seaduses ettenähtud korras.
6.3 Juhatusel on õigus esindada Ühingut kõigis õigustoimingutes. Juhatuse õigust esindada Ühingut võib piirata eraldi Üldkoosoleku otsusega, kuid selline õiguse piiramine ei kehti kolmandate isikute suhtes.
6.4 Juhatus otsustab kõiki Ühingu tegevust puudutavaid küsimusi, mis põhikirjaliselt ei kuulu Üldkoosoleku ainupädevusse.
6.5 Juhatus peab Ühingu juhtimisel järgima Üldkoosoleku seaduslikke korraldusi.

7. Järelvalve
7.1 Üldkoosolek teostab järelvalvet teiste organite tegevuse üle. Selle täitmiseks võib Üldkoosolek määrata revisjoni või audiitorkontrolli.
7.2 Revident või audiitor ei või olla Ühingu juhatusest ega Ühingu raamatupidaja, ega Ühingu tegevusest majanduslikku huvi omav isik.
7.3 Revident, kes teostab kontrolli on Üldkoosoleku ees aruandekohustuslik.

8. Klubi koosolekud
8.1. Klubi koosolek võtab oma otsuseid vastu ja teostab isikuvalimisi lihthäälte enamusega, v.a. punktis 3.1 toodud olukorras.
8.2. Klubi koosolek on peamiseks tegevuse vormiks. Samuti on klubi liikmetest koosnev klubi koosolek klubi kõrgeimaks juhtorganiks. Klubi koosolek on ühtlasi ka klubi üldkoosolek. Klubi koosolek peab olema asjalik ja soliidne, samas aga ka puhkust ning meelelahutust pakkuv. On soovitav, et põhiküsimuste käsitlemine toimuks süvendatult, rutiinsed küsimused aga lahendatakse kiirelt ja konkreetselt.
On kohustuslik, et kõnelejaga samaaegselt ei alustaks vestlust ükski kohalviibijaist.
8.3. Mõttevahetuse juhtimine on klubi presidendi või tema k.t. ülesandeks, kes peab jälgima, et vestlus toimuks asjalikult ja korrektselt. Oma seisukoht tuleb esitada sisukalt ja asjalikult, et vältida liigseid vaidlusi. Vaidlustes ei tohi minna isiklikuks, samas tuleks aga välja ütelda oma seisukoht ka juhul, kui see erineb oluliselt klubikaaslaste omast. On tähtis, et klubi koosolekul jääks aega ka sõbralikeks vestlusteks, mis aitab klubiliikmeil üksteist paremini tundma õppida. Kui klubi koosolek ei ole eelnevalt kuulutatud kinniseks, võib sinna kutsuda ka külalisi.
8.4. Klubi korralised koosolekud toimuvad vastavalt klubi koosoleku otsusele, kuid mitte vähem kui üks kord kuus. Klubi koosoleku kutsub kokku klubi president, teatades sellest klubi liikmetele vähemalt 7 päeva ette.
8.5. Klubi erakorralise koosoleku kokkukutsumise õigus on klubi presidendil. Ettepaneku tegemine erakorraliseks koosolekuks on õigus klubi juhatusel või vähemalt kahel klubiliikmel. Erakorralisest koosolekust peab klubi president ette teatama vähemalt 5 päeva varem.
8.6 Aastakoosoleku päevakorras peaksid olema järgmised päevakorrapunktid: Lahkuva presidendi aruanne;
Finantsaruanne;
Klubi uue presidendi ja juhatuse liikmete valimine.

9. Klubi tegevuse lõpetamine
9.1. Klubi lõpetab oma tegevuse:
9.1.1. Pankroti korral.
9.1.2. Klubiliikmete üksmeelse otsusega.
9.1.3. Kui klubi liikmete arv langeb alla kahe.
9.1.4. Teistel seadusega ette nähtud juhtudel.
9.2. Klubi tegevuse lõpetamisel jagatakse klubi varad klubi koosoleku otsusega, sealjuures tekkinud vastuolud, lahkarvamused jms. lahendatakse seadusega ettenähtud korras.

Põltsamaa Viskiklubi © 1996-2018